Výmena a vrátenia


Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov.

Predávajúci

Obchodné meno: Lukáš Úškrt

Poštová adresa: Kráľovohoľská 6149/9, 97411 Banská Bystrica

IČO: 46 560 599

Telefón: +421 918 354 786       E-Mail: ljuk@ljuk.sk

Kupujúci

Meno a priezvisko:

Poštová adresa:

Telefón: E-Mail:

IBAN bankového účtu (pre prípad vrátenia peňazí):

_________________________________________________________________________________________

Predmetom zmluvy bol tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu: ljuk.sk

_________________________________________________________________________________________

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.

Čislo zmluvy (objednávky):

Zo dňa:                         Číslo faktúry:                        Dátum prevzatia tovaru:

_________________________________________________________________________________________

Žiadam preto o vrátenie tovaru (nehodiace sa,škrtnite):

- plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)

- čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

Názov (resp. kód produktu) vráteného predmetu zmluvy a počet kusov (iba ak vraciate časť predmetu zmluvy):


_________________________________________________________________________________________

Preto žiadam (nehodiace sa,škrtnite):

- iný tovar v rovnakej cene tovaru

Zadajte tovar (kód produktu):

- o požadovanú sumu

Zadajte sumu:

- poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)

- prevodom na účet (IBAN uvedený hore)

_________________________________________________________________________________________

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru späť k predávajúcemu. Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

V .................................................. Dňa...................................

Meno priezvisko (podpis iba ak posielate v listinnej podobe) ...............................................................................


V prípade potreby Vám na vašu žiadosť zašlem tento formulár mailom v pdf formáte