Reklamácia tovaru


Reklamačný protokol

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

_________________________________________________________________________________________

Predávajúci

Obchodné meno: Lukáš Úškrt

Ulica a číslo: Kráľovohoľská 6149/9

Mesto a PSČ: Banská Bystrica 97411

IČO: 46 560 599

Telefón: +421 918 354 786

E-Mail: ljuk@ljuk.sk

Kupujúci

Meno a priezvisko:

Ulica a číslo:

Mesto a PSČ:

Telefón:

E-Mail:

_________________________________________________________________________________________

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:  www.ljuk.sk

_________________________________________________________________________________________

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:

_________________________________________________________________________________________

Zo dňa:

_________________________________________________________________________________________

Číslo faktúry:

_________________________________________________________________________________________

Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia):

_________________________________________________________________________________________

Tovar (kód produktu):

Dôvody reklamácie:


_________________________________________________________________________________________

V ............................................ Dňa ............................. Meno priezvisko (podpis) ................................................

Ako prílohu zašlite kópiu faktúry alebo pokladničného blok


V prípade potreby Vám na vašu žiadosť zašlem tento formulár mailom v pdf formáte